نمایندگان ایران دو مدال برنز کسب کردند/ حسینعلی نظری حذف شد