پیروزی سهمگین آس رم/ شکست سخت یاران جهانبخش در روسیه