لیگ اروپا/ زنیت در غیاب جهانبخش آلکمار را در هم کوبید