راه ریو از دیوار چین می‌گذرد/ بلندقامتان وارد می‌شوند