تارتار: از کاظمی رخصت گرفتم، او با روی باز استقبال کرد