توره: احساس می کنم بازیکنی 20 ساله هستم/ می خواهم همیشه بازی کنم