کنار رفتن یک ملی پوش از فهرست باشگاهش؛ کی روش هم او را خط می زند؟!