چطور باید امیدوار باشم/ 10 ماه تا المپیک مانده و هیچ تمرینی ندارم