نوری رهبر تیم ماست/ پورقاز: به خودم می بالم که عضو ملوانم