بحث فرهنگی شدن استقلال و پرسپولیس دور زدن قانون است