جلد روزنامه های ورزشی سه شنبه؛توصیه مایلی کهن به سوشا و شاخ لیگ!