استقلال از بازی آینده به احتمال فراوان اسپانسر دارد