اعتصابی در کار نبوده است/ برای منصوریان آرزوی موفقیت دارم