بیلد گزارش داد:/ اشتباه علی کریمی در مونیخ چه بود ؟