وقتی فهمیدم نمی توانم به پرسپولیس کمک کنم گریه کردم