دراستقلال اعتصابی نداشتیم / سه ماه پیش باید پول می گرفتم