لوئیز فیگو و حرف های جالبی که درباره تماشاگران ایرانی زده است