بازی کیفیت خوبی داشت/ رحمتی دوسه توپ خوب را از ما گرفت