نظری جویباری:/ استقلال از گذشته بدهی داشته و خواهد داشت