مظلومی:از عملکرد پرو پیچ راضی نیستم،برای بازی امروز به برهانی نیاز نبود