تشکیل کارگروه بررسی عملکرد تیم‌ ملی والیبال و احتمال انجام تغییرات