حمدی نژاد:چون تماشاگر نداریم از داوری لطمه می خوریم