بیرانوند: به دلیل مشکل خانوادگی نتوانستم در زمین گرم کنم