عمران زاده: نوبت که به من رسید چک ها تمام شد/اعتصاب در کار نیست