بیرانوند: اگر می خواستم قهر کنم در هتل قهر می کردم