پروپیچ، پدیده استقلال و دو بازیکن نفت تست دوپینگ دادند