اتحادیه فوتبال انگلیس دیگو کاستا و گابریل پائولیستا را جریمه کرد