فکری: دوست داشتم استقلال با قدم ما به صدرجدول برسد