کفشگری: وقتی مصدوم شدم 20 دقیقه گریه کردم/ وجدانم راحت است