استقلال صدرجدول را قاپيد/مظلومي برنده جنگ با علي منصور