مارسیال مقابل ساوثمهپتون نشان داد که چرا با تیری آنری مقایسه می شود