بیرانوند:حرف و حدیثی در کار نیست، اکنون در ورزشگاه هستم