ناراحتی پروپیچ از نیمکت نشینی و تشویق بیشتر منصوریان