کمالوند: نباید از بازیکنان سطح متوسط انتظار زیادی داشته باشیم/ بودجه ما محدود است