انصاری:از بازی دیروز هم خوشحالم هم ناراحت/باید قهرمان حذفی شویم