کمالوند: نمی‌شود با بازیکنان متوسط کار بزرگ انجام داد