اعتراض جهانبازی به کیفیت نامرغوب لباس و حضور مربی تیم ملی