بازگشت عالیشاه به تمرینات پرسپولیس/ کفشگری منتظر MRI