کمالوند::مشکل اساسی ما گل نزدن است/گسترش هستیم نه سپاهان یا تراکتور