زوما: چلسی به داشتن بازیکن متقلبی مثل دیگو کاستا افتخار می کند