مکانی:هر کسی می خواهد من را قضاوت کند 5 دقیقه جایم باشد