گزارش روز:/ رکورد جالب رئال در میان تیم های بزرگ اروپایی