بزرگترین همایش پیاده‌روی خانوادگی کشور برگزار می‌شود