عابدزاده:آقای وزیر!سرپرست منصوب شما اسپانسر را رد کرد