گزارش روز:/ نولیتو؛ امید اول رئالیها برای متوقف شدن بارسلونا