مراسم معارفه تارتار در حضور دستیاران کاظمی برگزار شد