مسئول مستعفی کمپ مرحوم حجازی: همه چیز آرام بود، دیگر دلم نمی‌خواست کار کنم!