اسدی: اعتراض‌ها به شکلی است که گاهی فکر می‌کنم همه داور هستند