لهستان به صدر رسید، ایران در جایگاه هفتم باقی ماند