آنالیز دقیق بازی ایران و استرالیا؛/ به مردان چپ دست باختیم